โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

1.หลักการและเหตุผล
สพฐ.ได้จัดทำแผนงานขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ ตามแผนบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน : การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เน้นการใช้ศักยภาพของพื้นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และทักษะการประกอบอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการและบริการ เนื่องจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบกับจังหวัดราชบุรีมีศูนย์กลางการตลาดผลผลิตทางการเกษตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำด้านอาชีพเกษตรกรรม การถนอมอาหารและอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียนหรือที่บ้าน เป็นพื้นฐานอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์และได้สำรวจความพร้อม ความถนัดในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพและการมีงานทำได้โอกาสต่อไป
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนที่มีผู้บริหารโรงเรียนและหรือครูที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรและ คหกรรมศาสตร์ทุกโรงเรียนจัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำด้านอาชีพเกษตรกรรม
3.1.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่จัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำด้านอนาชีพเกสรกรรม ก่อนจบการศึกษาจะได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการอาชีพ การมีงานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. งบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เงินงบประมาณ แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนนำร่องเข้าโครงการ 10 โรงเรียนขึ้นไป ได้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจำนวนอย่างน้อย 10 หลักสูตร โรงเรียนทุกแห่งที่เข้าโครงการ ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรมการอาชีพเพื่อการมีงานทำบรรลุตามเป้าหมายทุกโรงเรียนนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่โรงเรียนจัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลสำคัญเบื้องต้นในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้

 

Advertisements